امور مالیاتی

خدمات مالیاتی از قبیل تحریر دفاتر، تنظیم لوایح مالیاتی، قبول وکالت و شرکت در هیات های حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده

امور مالیاتی

امور مالیاتی را به ما بسپارید.

 

با ارائه راهکارهای قانونی از پرداخت مالیات مضاعف و جرایم اجتناب کنید.

قبول دعوی هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی ، دیوان عدالت اداری

مالیات بر عملکرد ،مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ارث(اخذ فرم 18 و19) ،

اخذ گواهینامه ارزش افزوده،

اخذ مفاصا حساب ماده 186و187ماده 235

تحریر لایحه مالیاتی مطابق آخرین بخشنامه ها سازمان مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری