دسته بندی:

اخبار
تبصر ة ۱ در صورتي كه پس از پرداخت مقرري...
بیشتر بخوانید
پرداخت حقوق به مدیرعامل شرکتها و بیمه پردازی آنها اختیاری...
بیشتر بخوانید
بر اساس ماده ٧٢ قانون تأمین اجتماعی: میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی...
بیشتر بخوانید
درباره معافیت بیمه موضوع ماده۸۰ قانون برنامه پنجم بیشتر بدانید نحوه تکمیل...
بیشتر بخوانید
سازمان تامین اجتماعی حذف ۳%مالیات تکلیفی را تلافی نکند – حسابرسی بیمه تلافی...
بیشتر بخوانید
بازرسی دفاتر قانونی به کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود – حسابرسی تامین اجتماعی –حسابرسی...
بیشتر بخوانید
«چگونگی حسابرسی بیمه از دفاتر قانونی شرکتها و مؤسسات داراي شخصیت حقوقی»...
بیشتر بخوانید
1 2 3 4 18