همه حسابهای بانکی را رصد میکنیم

همه را رصد میکنیم
«رصد و بررسی تراکنشهای سنگین و مشکوک بانکی» سبب شد پارسال پنج هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی بیشتربه خزانه کشور واریز شود/رئیس سازمان مالیاتی

پاسخ بدهید