از طریق،توسط، بر اساس

takinark
بخشنامه_۱۱٫۱__جدید_درآمد بخشنامه_۱۴.۸_جدیددرآمد بخشنامه۱۴.۹_جدیددرآمد
بیشتر بخوانید
در قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات...
بیشتر بخوانید
نحوه محاسبه جریمه عدم ارسال لیست و جریمه تاخیر در ارسال لیست ‎بیمه تامین...
بیشتر بخوانید
ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره به اطلاع می رساند اداره...
بیشتر بخوانید
✅ وجوهی و یا مزایایی که مشمول کسر حق بیمه می باشد...
بیشتر بخوانید
در سازمان تامین اجتماعی ؛ سابقه پرداخت بیمه با روزهای تقویمی محاسبه می شود....
بیشتر بخوانید
طرفين مى توانند با توافق يكديگر مدتى را به نام...
بیشتر بخوانید
تمامی فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد اضافه کاری = ساعات اضافه...
بیشتر بخوانید
1 2 3 4 5 25