صدور مفاسا حساب بیمه ای در قرار داد های پیمانکاری

تمامی پیمانکاران اعم از حقیقی و حقوقی پس از انعقاد قرارداد باید اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- ارائه یک نسخه از قرارداد منعقد شده به شعبه تامین اجتماعی محل پروژه.

۲- تشکیل پرونده و گرفتن کد کارگاهی

۳- ارائه ماهانه لیست حق بیمه کارکنان به شعبه و پرداخت حق بیمه

نکته مهم این که در مورد قراردادهای مشمول طرح های عمرانی مانند راهسازی ، که حق بیمه بوسیله واگذارنده کار از محل اعتبار پروژه و صورت وضعیت تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود ، پیمانکار فقط باید لیست کارکنان را بصورت ماهانه تسلیم شعبه کند.

در صورتی که پیمانکار قسمتی از اجرای کار را به پیمانکاران فرعی واگذار نماید ، باید یک نسخه از قرارداد پیمانکاران فرعی را در اختیار شعبه مربوطه قراردهد و ملزم به ارسال لیست و حق بیمه کارکنان به شعبه تامین اجتماعی است.

حق بیمه قراردادهای موضوع ماده ۳۸ فانون تامین اجتماعی ، شامل میزان ناخالص کارکرد ، تاریخ شروع و خاتمه ، عمرانی یا غیر عمرانی بودن طرح به ترتیب زیر محاسبه می شود :

حق بیمه قرارداد پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی ۶.۶% ناخالص کارکرد قرارداد محاسبه می شود. حق بیمه فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزدی باشد ۱۵% ناخالص کارکرد است و در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد ۷% ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه که ۱/۹ حق بیمه است محاسبه می شود.

صدور مفاصاحساب هر یک از قرارداهای پیمانکار منوط به پرداخت حق بیمه ها به همین ترتیب است.

لازم به ذکر است کارفرمایان از هر صورت وضعیت ۵% بابت بیمه کسر می کنند و آن را به صورت سپرده نگهداری می کنند و پس از ارائه مفاصا حساب آن را به پیمانکار پرداخت می کنند.
پس از خاتمه پیمان ، پیمانکار بر اساس درصدهای ذکر شده (۶.۶ ، ۱۵ ، ۷ ) و ۱/۹ بیمه بیکاری ، بیمه خود را محاسبه می کند. اگر این مبلغ از مبلغ لیست ماهانه ارائه شده بیشتر باشد ، باید مابه التفاوت آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند ولی اگر این مبلغ کمتر از لیست ماهانه باشد مبلغی به پیمانکار مسترد نخواهد شد. بلکه به عنوان اعتبار پیمانکار باقی می ماند

پاسخ بدهید