چه مواردی از دریافتی های بیمه شدگان مشمول کسر حق بیمه است؟

◀کلیه پرداختی های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده میشود به غیر از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله مندی ، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سواد آموزی، حق التضمین(کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار مشمول کسر حق بیمه می باشند

پاسخ بدهید