اجرای بند «و» ماده ٨٠ قانون برنامه پنجم توسعه

اجرای بند «و» ماده ٨٠ قانون برنامه پنجم توسعه

با عنایت به تمدید قانون برنامه پنجم توسعه تا پایان سال١٣٩٥، کلیه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که در اجرای بند «و» ماده ٨٠ قانون یادشده نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام و از معافیت بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایی برخوردار بوده اند در صورت رعایت شرایط کماکان می توانند تا پایان سال١٣٩٥ از مزایای قانون بهره مند گردند. لازم به ذکر است مبلغ سهم دولت توسط دولت در بودجه سنواتی پیش بینی و تأمین خواهدشد.

پاسخ بدهید