سوالات متداول

آيا كارگراني كه ۲۴ ساعت كار و ۲۴ ساعت استراحت مي كنند نوبت كار هستند و آيا مي توانند از فوق العاده نوبت كاري استفاده كنند ؟

آيا كارگراني كه ۲۴ ساعت كار و ۲۴ ساعت استراحت مي كنند نوبت كار هستند و آيا مي توانند از فوق العادهنوبت كاري استفاده كنند ؟

پاسخ :كارگراني كه بر اساس قرارداد كار و شرايط كار مورد توافق ۲۴ ساعت كار و ۲۴ ساعت استراحت مي كنند با عنايت به تعريف كار نوبتي موضوع ماده ۵۵ قانون كار نوبت كار نبوده و محق به دريافت فوق العاده مربوط نخواهد بود ولي چنانچه با توجه به عرف و روال كارگاه به اين قبيل كارگران وجهي تحت عنوان فوق العاده نوبت كاري پرداخت شده باشد دريافت آن جزء حقوق مكتسبه كارگران بوده و طبق روال گذشته به آن عمل خواهد شد .

ضمنا شبکاری فقط به کارگرانی داده میشه که غیر نوبتی بوده و اضافه کار آنان در محدوده ساعت ۲۲ الی ۶ قرار میگیرد یعنی کارگران معمولی در ساعات شب علاوه بر ۴۰ درصد اضافه کاری ۳۵ درصد هم شبکاری می گیرن طبق قانون زیر :
ماده ۵۸- براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غير نوبتي ۳۵% اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي گيرد.
Back to Index

یا میتوان سابقه بیمه تامین اجتماعی سالهای قبل که واریز نشده رو یک جا واریز کرد؟

تنها سابقه قابل خریداری عبارتند از : کسری سابقه تا ده سال (جهت بازنشستگی با سن ۶۰ سال آقایان و سن ۵۵ سال خانم ها) و سابقه سربازی.
مابقی خلا بیمه ای که به علت عدم اشتغال ایجاد شده قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.

Back to Index

تفاوت عمده ( از لحاظ مزایا ) بین بیمه شده مشاغل آزاد و بیمه شده اختیاری چیست؟

علت تفاوت در حق بیمه به جهت نوع خدمات در هر یک از بیمه های اشاره شده است.
توضیح کاملتر اینکه حق بیمه در مشاغل اختیاری ۲۶ درصد مقطوع برای بهره مندی از کل خدمات ( از کارافتادگی، فوت، مستمری بازنشستگی و تعهدات درمانی و هزینه کفن و دفن ) است در حالیکه در مشاغل آزاد هر یک از خدمات حق بیمه جدا دارد .
بعنوان مثال بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی با ۱۴ درصد و بازنشستگی با فوت قبل و بعد بازنشستگی با ۱۶ درصد و به همین ترتیب با اضافه شدن هر خدمت حق بیمه نیز اضافه خواهد شد.
ضمنا متقاضیان بیمه اختیاری الزاما بایستی حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از درخواست داشته باشند که این شرط برای متقاضیان مشاغل آزاد ضرورتی ندارد.

Back to Index