آیا با توافق کارگر می توان وی را بیمه تامین اجتماعی ننمود

آیا با توافق کارگر می توان وی را بیمه تامین اجتماعی ننمود
همانطور که می دانیم هر توافقی دارای سه وجه است : اول رضایت دوم اهلیت سوم قانونی بودن. با توجه به ماده ۴ قانون بیمه تامین اجتماعی و تصریح اینکه کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند می توان گفت توافق فوق فاقد وجه قانونی و به خود خود باطل است. متاسفانه در چند سال اخیر اکثر کارفرمایان با این تصور که با توافق کارگر می توان وی را بیمه ننمود ، اقدام به عقد قرارداد با کارگر یا وجهی را پرداخت کرده اند که پس از مدتی کارگر به اداره کار و یا بیمه تامین اجتماعی مراجعه نموده و اقامه دعوی نموده و ادارات مزبور با توجه به اینکه توافق فوق فاقد وجه قانونی می باشد کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه و همچنین جرایم کرده اند.

پاسخ بدهید